Reklamační řád

Reklamační řád


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bikepark.cz, jehož provozovatel je Zdeněk Hübner, se sídlem Martinická 986/1, Praha 9, IČ 698 33 702 (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí
2.4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
2.6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Bikepark.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Expediční lhůta a poštovné

3.1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou do 3 pracovních dnů včetně doručení. Zboží bude zasláno na dobírku službou "Obchodní balík" České pošty, a.s.. Sazba poštovného se řídí aktuálním ceníkem služby Obchodní balík" České pošty, a.s.. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání.

4. Reklamace

4.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu Bikepark.cz a právním řádem platným v ČR.
4.2. "Reklamační řád" internetového obchodu Bikepark.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

5.1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
5.1.1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
5.1.2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
5.1.3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
5.1.4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5.1.5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
5.1.6. spočívající ve hře nebo loterii.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

6.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
6.1.1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
6.1.2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
6.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
7.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Bikepark.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
7.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícíhoa prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.